اين گاهشمار (تقويم) pdf ميباشد وپژوهشگران ميتوانند هم با چاپگر رنگي و هم با چاپگر سياه و سپيد از آن كپي بگيرند. همه 365 روز سالِ 12774 (1384) در يك برگ آمده است.

روزها بر پايه روزهاي آريايي آمده و بروش دانشمندان نجومي مانند خواجه نصير توسي و جمشيد كاشاني- سي روز براي هر ماه گرفته شده است. روز هاي تعطيل هم در آن آمده است. و چهار گاهشمار درآن پيدا ميباشد.

گاهشمار  12774 + (1384) +   2005-2006   + 1426-1427

   گاهشمار رنگيpdf

   گاهشمار سياه و سپيدpdf

 

 

Home   Radkan  Radkan film  Parsah   Astrolabe  Shahpur  Ziggurat  Stars maps  Music   Instruments    Astrolabe researcher   zodiac  

  Where is the old IRAN - photo gallery    Herodotus!   Scientists killers    You can work with this astrolabe   Links    Search 

 Updating chart    Site visitors     Gangdej conference    conference   About us     Film    contact us     News

We are from Persian = Per30an. See our great grandfather ( 30 ancestors )

کتاب من    My book

اخبار      .PDF نام نویسی  در  کلاس  استرلاب  و  ساخت  ابزار  نجومی     روش ساخت استرلاب  o       

    استرلاب کروی کاغذی بسازید   استرلاب    با این استرلاب کار کنید  روش ساخت جام جمشید  ستاره یابها   پند بزرگان  

  سخنراني ها     نقشه ستارگان آسمان   12 برج فلكی    آفرینش بيگ بنگ   هزاره بره 122771   تقويم سال 12774 برابر1384  

سحابی های صوفی رازی و جوان ایرانی   بیرونی خوارزمی    تشت بر سر منار    PDF   خجندی و سدس فخری در کوه تبرک شهر ری PDF

        رادکان فارسی   فيلم رادكان   پارسه     زیگورات      گنگ دژ     مبانی تمدن یونان!   نام خوزستان  اکلیدس   دانشمند کشا ن!   هرودوت!؟     سیاوش پاک

    |                              Copyrighted    from   1 - 1 - 12771  =  (  21 -  3  -  2002  )    by  Manoochehr  Aryan ( Arian All   rights   reserved .                         | 

  Welcome to Archaeoastronomy and ancients in old IRAN.