Parseh page     1      2      3     4    5

 

 

1 - پارسه ؟!

پارسه برابر است با = پار + سه = پاره + سی =  پارسی = سی پاره = سی بخش

پارسه  (پارسی) = سی استان = سی درخت = سی پله = سی فرشته نگهبان = سی روز ماه

1 -Parseh ?!

Parseh = Par+seh=Part+30=30 Parts

Parseh = Parsi = 30 stats = 30 trees = 30 steps = 30 angel = 30 days in  a months

 

2 - جمشيد ؟!  Jamshid 

تخت بالا سی گره دارد ?!

 

3 - سی روز ما ه - 12 ماه سال  .

3 -30 days - 12 months .

 

 4- نیلوفر آبی در نوروز  و در پارسه گل دارد ( 12 ماه سال ) .

4 - At Noruz in Parseh   many  Lotus flowers bloom. ( 12 months of the year).

 

 

2 - Table :   30 NAMES FOR 30 DAYS OF THE MONTH( 30 Angels or 30 Emshaspand.)

پارسی

DAY

NAME OF THE DAY   PARSI

Sing

MEANING

اورمزد - هرمز

1

Ohrmazd (Hormuzd)(Ahoramazda)

+

The Lord of Wisdom

بهمن

2

Bahman (Verethraghna, Vohuman)

h

The Good Mind

اَرديبهشت

3

Ordibehesht (Ardibehesht)

_

Truth - Order

شهريور

4

Shahrevar (Shehrewar)

c

A Desired Power

اسپندارمذ - اسفند

5

Esfand  (Spandarmaz)

i

Devotion

خرداد

6

Khordad

`

Perfection

اَمُرداد

7

Amordad (Amardad)

b

Immortality

دي به آذر

8

daebeazar (Daepadar)

g

Giver of Fire

آذر -  آتش

9

 Azar (Adar) (Atar)

f

Fire

آبان

10

Aban (Avan)

e

Water

خُور - خورشید

11

 Khor (Khorshed)

 

The Shining Sun

ماه

12

 Mah (Mohor)

 

The Moon

تير

13

Tir (Tishtryaeninis)

a

The Star

گوش

14

Gosh (Geush Urvan)

 

The Cow

دي به مهر

15

 Daebemeher (Daepmeher)

 

The Giver of Friendship

مهر

16

Meher (Mehr, Mithra)

d

Friendship

سروش

17

Sorosh

 

Prayer

رَشن

18

 Rashan (Rashna)

 

To Judge

فروردين

19

Farvardin

^

Guardian Spirit

بهرام

20

Behram (Verethraghna)(varharam)

 

Victory

رام

21

Ram (Raman)

 

Joy

باد

22

 Bad (Govad) (Vata)

 

The Wind

دي به دين

23

 Daebedin  (Daepdin)

 

The Giver of Religion

دين

24

Din (Day)

 

Religion

اَرد

25

Arad (Ashi Vanghuhi)

 

Wealth

اَشتاد

26

Ashtad (Arshtat)

 

Justice

آسمان

27

Asman

 

Sky

زامياد  -  زمين

28

Zamyad

 

Earth

مارسپند -  مهر اسپند

29

Mahrespand (Manthra Spenta)

 

Holy words

اَنيران -  اَنارام

30

Aniran (Anaghra- Raocha) Anaram

 

Infinite Light

 

3  - Table :    6 GATHAS DAYS

A six-day period called Hamaspathmaidyen / Gathas days is appended at the end of the year. These days are named:

         Ahunavad (Ahunawad)

         Ushtavad (Ushtawad)

         Spentomad

         Vohukhshathra (Wohukhshathra)

         Vahishtoist (Wahishtoisht)

         Averdad   ( for leap year)  Saale  Beh hizak 366 days

 

4 - Table :   5 GAHS OF THE DAY

Each day of the calendar is divided into Gahs (Watches):

         Hawan (Sunrise to noon)

         Rapithwin / Second Hawan (Noon to 3:00 P.M.)

         Uzerin (3:00 P.M. to sunset)

         Aiwisruthrem (Sunset to midnight)

         Ushahin (Midnight to sunrise)

 

زیگ 2  -   نام 12 ماه سال   .

در سالنامه مزدیسنا هر یک از روزهای سال به نام امشاسپند یا فرشته ای نامیده شده و ماهها نیز به نام دوازده تن از همین امشاسپندان میباشند . هنگامی که در هر ماه نام روز با نام ماه برابر میشود آن روز را جشن میگیرند .

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

موسم

بهار  

تابستان

پاییز

زمستان

نماد

^

_

`

a

b

c

d

e

f

g

h

i

نام برج

بره

گاو

دوپيكر

خرچنگ

شير

خوشه

ترازو

كژدم

كمان

بز

دال

ماهي

بندهش

ورگ

گاو

دوپيكر

كرزنك

شگر

هوشگ

ترازوگ

گژدم

نيماسب

وهيگ

دال

ماهيگ

اَرَبایَ  - تازي

حمل

ثور

جوزا

سرطان

اسد

سنبله

ميزان

عقرب

قوس

جدي

دلو

حوت

خورشيدي

فروردين

ارديبهشت

خرداد

تير

مرداد

شهريور

مهر

آبان

آذر

دي

بهمن

اسفند

خیامی جلالي

ماه نو

ماه نو بهار

گرما افزا

روز افزون

جهان تاب

جهان آرا

مهرگان

ماه خزان

سرما افزا

شب افروز

آتش افروز

سال افروز

گاهنامه تهرانی

چمن آرا

گل آور

جان پرور

گرما خيز

آتش بيز

جهان بخش

دژم خوي

باران ريز

خرم روي

سرماده

برف آور

مشكين فام

مزديسينا

فرهوشي

اشي وهشت

هورتات

تشتري

امرتات

خشتروئيره

مپسر

آناهيتا

آتر

اورمزد

وهومنه

اسپنت آرميتي

هخامنشی

اَدوکنيش (زادن بره)

ثور وَهارَ

ثاِِِيي گارسیش

گرمپده

درنَ بازيش

كارَباشيا

باگَياديش

ور گزنه

اَثی ياديَه

آنامكه

سامياماش

ويخنه

خوزی

خادوکانو

تورومایر

سااًکو ريزیاس

کارماباتاش

تورنابازيش

گاايربی شباييس

باگی تياتيش

مارکاثانا

خاثيانی ايش

خاناماگاش

ساميا مانتاش

ميکانا

بابیروشی

تشرپتو

ارهسمنو

كسليمو

تبثو

شباتو

ادراو

نيسان

اپپارو

سيوانو

دوزو

آبو

الولو

قبطی

توت

بابه

هتور

کيهک

توبه

اشير

برمهات

برموده

بشنس

بعونه

ابيب

مسری

مندايي

امبرا

تورا

سلمی

سرطانا

اريا

شمبلتا

غینا

ارغوا

هتیا

گديا

دولا

نونا

يهود

تشری

مر هشوان

كسیلو

تپیث

شبت

اذار

نيسان

ايار

سيوان

تموز

آب

ايليل

 

زیگ 3  -   نام روزهای  ماه  .

روز

اوستا  رضی

پهلوی رضی

پارسی

چم

گل

جلالی

 

12 ماه

نماد

 

1

اهورمزدا

اهور مزد

اورمزد -هرمز

نام خداوند هستی بخش بزرک دانا

یاسمن و مورد

جشن ساز

 

2

وٍهومَنَه

وهومن

بهمن

انديشه نيک

یاسمن سپیذ

بزم نه

11

بهمن

h

دال

3

اَشا وَهيشتَ

اَرتَ وَهیشتَ

اَرديبهشت

بهترين راستی و پاکی

مرزنگوش

سرافراز

2

ارديبهشت

_

گاو

4

خشترَ وَئيريَه

شَتریوَر

شهريور

شهرياری نيرومند

شاه سپرم

كشن نشين

6

شهريور

c

 

5

سپنتَ آرمَئيتی

سِپَندارمَت

اسپندارمذاسفند

فروتنی و مهرپاک

پلنگ مشک

نوش خور

12

اسپندر مذ

i

 

6

هئوروَتات

خوردات

خرداد

تندرستی و رسایی

سوسن

غم زدا

3

خرداد

`

 

7

اَمِرِتات

اَمُردات

اَمُرداد

بیمرگی جاودانگی

چمپا

رخ افروز

5

امرداد

b

شير

8

دَثوش يادَذوَه

دَذو

دي به آذر

آفريدگار

وادرنگ

مال بخش

10

دي

g

يلدا- دیبگان

9

آتَر- آثَر

اَتور -آتخش

آذر-آتش

آتش    فروغ

آذربون

زرفشان

9

آذر

f

 

10

اَ پَم

آبان

آبان

آبها هنگام آب

نیلوپل

نام جو

8

آبان

e

كژدم

11

هوَرخَشئته

خوَرشيت

خُور-خورشید

 خورشيد آفتاب

ماروسپید

رزم جو

 

12

ماونگه

ماه

ماه

ماه

نرگس

كينه كش

13

تيشتريه

تيشتَر

تير

 تيشتر ستاره باران

ونفشه

شمشير زن

4

تير

a

تير گان

14

گئوش

گوش

گوش

جهان زندگی  هستی

مینرورس

داد ده

 

15

دئوش درواسپَه

دَذو

دي به مهر

آفریدگار

کردگ- خرما

دين پژوه

16

ميسرَ

مهر ميتر

مهر

 پيمان  دوستی

همه شکوفه

ديو بند

7

مهر

d

مهرگان

17

سرَاوشه

سروش

سروش

فرمان بردا ری

خیریگ سرخ

ره گشا

 

18

رَشنو

رَشن

رَشن

دادگری

نسترن

اسب تاز

19

فرَوَشی

فرَوَهر

فروردين

فروهر نیروی پیشرفت

بستان افروز

گوی باز

1

فروردين

^

نوروز

20

ورسرَغنَه

وَرَهران-وَرَهرام

بهرام

پیروزی

سوسنبر

پايدار

 

21

رامَن - رام

رامِشن

رام

رامش  شادمانی

خیریگ زرد

مهر كار

22

وات

وات

باد

باد

وادرنگ بوی

دوست بين

23

دَسوش -دَذوَه

دَذو

دي به دين

آفریدگار

شنبلید

جانفزا

24

دَئِنا

دين

دين

بینش درونی

گل سد برگ

بت فريب

25

اَشي وَنگوهي

اَرت اَرد

اَرد

 اشی خوشبختی-دارايی

همگ بهار

كامران

26

اَرشتاد

اَشتاد

اَشتاد

راستی

همگ هوسپید

شاد باش

27

اَسمَن

آسمان

آسمان

آسمان

ننوگ اپرهام - نعنا

دير زی

28

زام

زَميک

زامياد-زمين

زمین

کرکرم- زغفران

شير گير

29

مانترَ سِپنتَ

اَمِهرسپَنت

مارسپند-مهر اسپند

گفتار پاک

مورد اردشیران

كامياب

30

اَنغرَرَاوچه

اَنيران

اَنيران-اَنارام

روشنایی بی پایان

هوم -هوم یزد

ای شهريار

-

پنجه

 

 

پنجه گاثاها 

 

 

 

1

اَهونَ وَئی تی

 

اهونه وت گاه

اَهنَوَد گاه

 

آفرين

 

 

 

2

اوشتَ وَئی تی

 

اوشته وت گاه

اَشتَوَد گاه

 

فرخ

3

سپِنتَ مَئینو

 

سپنته مت گاه

سپَنته مد گاه

 

فيروز

4

وُهوخشَتره

 

وهوخشترگاه

وُهوخشَترَگاه

 

رامشت

5

وَهيشتُوايشتی

 

وهوشتوئیشتگاه

وَهيشتواشت گاه

 

درست

6

اَورداد

 

اَورداد گاه  در سال  بهیزک (کبيسه)

اَورداد گاه  در سال بهیزک (کبيسه)

 

 

 

 

Parseh page     1      2      3     4    5

 

Home   Radkan  Radkan film  Parsah   Astrolabe  Shahpur  Ziggurat  Stars maps  Music   Instruments    Astrolabe researcher   zodiac  

  Where is the old IRAN - photo gallery    Herodotus!   Scientists killers    You can work with this astrolabe   Links    Search 

 Updating chart    Site visitors     Gangdej conference    conference   About us     Film    contact us     News

We are from Persian = Per30an. See our great grandfather ( 30 ancestors )

کتاب من    My book

اخبار      .PDF نام نویسی  در  کلاس  استرلاب  و  ساخت  ابزار  نجومی     روش ساخت استرلاب  o       

    استرلاب کروی کاغذی بسازید   استرلاب    با این استرلاب کار کنید  روش ساخت جام جمشید  ستاره یابها   پند بزرگان  

  سخنراني ها     نقشه ستارگان آسمان   12 برج فلكی    آفرینش بيگ بنگ   هزاره بره 122771   تقويم سال 12774 برابر1384  

سحابی های صوفی رازی و جوان ایرانی   بیرونی خوارزمی    تشت بر سر منار    PDF   خجندی و سدس فخری در کوه تبرک شهر ری PDF

        رادکان فارسی   فيلم رادكان   پارسه     زیگورات      گنگ دژ     مبانی تمدن یونان!   نام خوزستان  اکلیدس   دانشمند کشا ن!   هرودوت!؟     سیاوش پاک

    |                              Copyrighted    from   1 - 1 - 12771  =  (  21 -  3  -  2002  )    by  Manoochehr  Aryan ( Arian All   rights   reserved .                         | 

  Welcome to Archaeoastronomy and ancients in old IRAN.