پاسخ به پرسشها

نوشته زير اگر چه كمي دشوار است اما نوشته گرانبهايي ميباشد.

 به نوشته ی فارسی و هندسه پير كهني مي نگريم . كه به پرسش اينكه ظرف آبي [ تشت بزرگي ] بر سر منار و ته چاه كدام آب بيشتري مي گيرد ؟!

محمد قاضي بن كاشف الدين در دفتر خودكه به نام تحفه عباسيه ناميده و در سال 1062 قمري(1030 خورشيدي) نوشته شده و در کتابخانه خطی آستانه ميباشد ، در مسئله سيوم چنين آورده است :

«  و چون سطح آب و زمين بمنزله يك كره واحداند بحسب حس كه مركز آن مركز عالمست پس ظرف آب در هر مكان كه بوده باشد چون آب با طبيعت اصليه خود محلي باشد اقتضا ميكند كه سطح ظاهر او مستدير حقيقي و قطعهء از كره حقيقيه باشد كه مركز او مركز عالم باشد و برين اصل جمهور محققين اين فرع لطيف غريب گرفته اندكه هر ظرفي در سر منار ابرا كمتر ميگيرد از آنچه در قعر چاه بگيرد بيانش انكه چون سطح محدب اب در هر موضعي قطعه ايست از سطح كره كه مركز او مركز عالم است پس هر چند ظرف بمركز عالم نزديكتر (باشد) است چون قعر چاه سطح محدب آب بر سطح كره صغيره است در نصف قطرش اصغر است و هر چند از مركز عالم دور تر باشد چون راس مناره سطح محدب او از كره عضيمه است و نصف قطرش اعظمست و هر چند كره كوچكتر است و نصف قطرش اصغر است حديه آن كره اعضمست از كره عظيمه كه نصف قطرش اعظم است باين معني كه چون قطعهء از كره عظيمه و صغيره بر يك وتر و يك سطح قاعده فرض كنيم و قطعه آنكره عظيمه از نصف محيط كمتر باشد حديه قطعه صغيره بيشتر است از حديه قطعه عظيمه بلكه حديه قطعه عظيمه در بيان حديه قطعه صغيره مي افتد چون وتر بر وتر و قاعده بر قاعده منطبق شود و تشكيل و تخيل اين را در دايرهء كنيم تا كره را بر آن قياس كنند ... »

 در كنار همين برگ نويسنده با خط خوش فارسي و به رنگ سرخ نوشته است .

« بيان آنكه حديه كره صغيره بيشتر است از حديه كره كبيره »

 

نوشته بالا اگر چه كمي دشوار است اما نوشته گرانبهايي ميباشد . درين نوشته رويه ي آب در تشت ، كروي گرفته شده است [ تشت بزرگي را پندار كنيد ] و مركز كمان رويه ي آب را ، به مركز عالم يا مركز زمين كشانده است و آنرا در كشش كره عالم دانسته است . [ مانند رويه درياها ] . و چون پهناي تشت در سر منار و ته چاه يكي مي باشد كمان دايره هاي رويه آب درون آن دو جايگاه با هم گوناگون مي گردد . چون شعاعِ كمان رويه آب در ته چاه كوچك تر است ، از  شعاعِ كمان رويه آب در سر منار ،و آب بيشتري را مي گيرد .

پير كهن ما در پي نوشته خود به چندين روش هندسي به بررسي پرداخته است . و يك هندسه از هندسه دفتر را درينجا مي توان ديد .

[ آيا قانون دوم انيشتن با اين نوشته برابري مي كند ! ] در قانون دوم انيشتن آمده است كه اگر نورستاره اي از كنار كهكشاني بگذرد كماني مي شود و پس از آن به ما مي رسد  . و اگر پشت كهكشاني هم باشد ، به سبب كماني شدن نور آن ميتوانيم آنرا ببينيم .  چنانچه ، مركز كهكشان و مركز عالم نوشته بالا را يكي گرفته و كمان رويه آب را باكمان گذر نور ستاره از كنار كهكشان يكي بگيريم قانون انيشتن  و نوشته كاشف الدين يكي مي شود !

نوشته بالا كار در سر منار و ته چاه را در گذشته دور براي ما به يادگار گذاشته است . اين نوشته بينش پيران كهن ما را در آن جايگاه ها نشان مي دهد .

 

 

هندسه بالا يكي از هندسه هاي پير كهن ما كاشف الدين است كه:

1.                    پرهون(دايره) پر رنگ ( ا ، ب، ج ، د) نشان دهنده رويه آب تشت است به پهناي لبه آن كه برابر ( ه ، و ) مي گردد .

2.                    رويه اين پرهون كه در ته چاه پندار مي گردد بنا به آبي كه در آنست كماني را مي پيمايد كه از مركز عالم [ زمين ] مي گذرد . و چون شعاع آن در ته چاه به مركز عالم نزديكتر است . و كمتر از شعاع سر منار است . [ اين شعاع به انداره دوري ته چاه با سر منار كمتر است ] .

3.                     خط پنداري ( ه ، و ) را برابر پهناي تشت مي گيريم .

4.                    چون در سر منار شعاع تشت از مركز عالم دور تر است . شعاع آن از شعاع پرهون ته چاه بيشتر مي گردد .

5.                     پرهون دوم ( ز، ح ، ط ، ي )كه از ( ه ، و ) گذشته است . شعاع بيشتري از پرهون نخست دارد . و به پندار مانند اينست كه كمان رويه آن به مركر عالم گذشته است .

6.                    چون رويه تشت در هر دو جايگاه يكي است پس برابري ( ه ، و )  در هر دو پرهون درست است .

7.                    اكنون اگر دو كمان بالاي رويه تشت را با هم به سنجيم . مي بينيم كه كمان پر رنگ تر ( و ، ه ، ا ) بزرگتر از كمان

 ( و ، ه ، ي ) است .

8.                    سطح پيموده شده ي كمان ( و ، ه ، ا ) آب تشت در ته چاه را مي نماياند و بزرگتر از سطح كمان پيموده شده ( و ، ه ، ي ) است .

9.                    پس تشت در ته چاه با پرهوني به شعاعِ كمتر از سرِ منار آبِ بيشتري مي گيرد . [ پژوهشگران مي توانند به بررسي بيشتر اين نوشته  در آستان قدس به پردازند.]

 

اگر به اين انديشه در آييم كه اگر ما بر روي يك كاغذی بر روی ميز خود دو خط مي كشيم و مي گويم كه با هم موازي و هم راستا مي باشند وهيچ گاه با همديگر برخورد نمي كنند . آيا درست است يا نه  ؟!

 پاسخي كه براي آن ميتوان يافت اينست كه كاغذ و رويه ميز كار  ما در كمان زمين واقع است پس آن دوخط مي توانند در قطبهای زمين با هم بر خورد كنند و بهم برسند،که مانند مدار های طولی زمين ميباشد!

اگر ما به بالاي سر خودنگاهي بياندازيم مي بينيم كه آسمانِ  شب و روز مانندِ يك جامِ واژگون بر روي سر ما است  . و اگر به دوستِ روبروي خود بنگريم مي بينيم كه آفريدگار همه يِ تنِ مردم را كماني آفريده است  . و تنِ  جانوران ، گلها  و بسياري از پيرامون ما كماني آفريده شده است   ؟!

پيران و پدرانِ ما سازه هايِ كهن را بيشتركماني مي ساخته اند  و هميشه کمانی مي انديشيده اند؟!

از زماني كه به ما درس دادند كه فرض مي كنيم كه از يك نقطه تنها يك خط هم راستاي خط ديگر مي توان كشيد و هندسه ما را بر آن پايه ريزي كردند ، كمان و گنبد و قوس از انديشه ي  ما دور گشت  ؟!

 

از نوشته هاي بيروني خوارزمي آورده شده است كه :[1]

 

 «  پاره خط كوچكي از يك خط منحني تقريبا بصورت خط راست مي باشد و هر چه اين پاره خط كوچكتر باشد به خط راست نزديكتر است و در پايان مي توان آنرا هم جزيي از خط مستقيم و يا جزيي از خط منحني دانست ، و در واقع خط منحني با مماس خود در هر نقطه از نظر تماس باهم يكسان است.

 و با چنين كيفيتي است كه ابو ريحان ديناميسمي را مطرح مي كند كه با هر نقطه از نيروهاي طبيعي مماس مي باشد ولي اين نقاط در كليت مساله بجز ، جزيي از يك حالت كلي كه در حقيقت تصوير ذهني ناشي از حالت وقوف لحظه اي ، در حركتي ، كه منحني را ايجاد كرده است نمي باشد . »

 

 


 

[1] بيروني خوارزمي ، انديشمند و انسان ابو ريحان بيروني ، گرد آورنده محمد علي نجفي ، مهيار خليلي ، چاپ گهر ، 1352 برگ 153-152 .

 

 

 

Home   Radkan  Radkan film  Parsah   Astrolabe  Shahpur  Ziggurat  Stars maps  Music   Instruments    Astrolabe researcher   zodiac  

  Where is the old IRAN - photo gallery    Herodotus!   Scientists killers    You can work with this astrolabe   Links    Search 

 Updating chart    Site visitors     Gangdej conference    conference   About us     Film    contact us     News

We are from Persian = Per30an. See our great grandfather ( 30 ancestors )

کتاب من    My book

اخبار      .PDF نام نویسی  در  کلاس  استرلاب  و  ساخت  ابزار  نجومی     روش ساخت استرلاب  o       

    استرلاب کروی کاغذی بسازید   استرلاب    با این استرلاب کار کنید  روش ساخت جام جمشید  ستاره یابها   پند بزرگان  

  سخنراني ها     نقشه ستارگان آسمان   12 برج فلكی    آفرینش بيگ بنگ   هزاره بره 122771   تقويم سال 12774 برابر1384  

سحابی های صوفی رازی و جوان ایرانی   بیرونی خوارزمی    تشت بر سر منار    PDF   خجندی و سدس فخری در کوه تبرک شهر ری PDF

        رادکان فارسی   فيلم رادكان   پارسه     زیگورات      گنگ دژ     مبانی تمدن یونان!   نام خوزستان  اکلیدس   دانشمند کشا ن!   هرودوت!؟     سیاوش پاک

    |                              Copyrighted  ©  from   1 - 1 - 12771  =  (  21 -  3  -  2002  )    by  Manoochehr  Aryan ( Arian All   rights   reserved .                         | 

  Welcome to Archaeoastronomy and ancients in old IRAN.