بزرگترین ساعت آفتابی ایران طراحی و ساخت و نصب :

مهندس منوچهر آرین
 
 

 
 

Translate »