گزارش جوابیه مقاله امیرمحمدگمینی
ژوئن 24, 2022
(شماره۵) ایمیل ارسال فایل ورد جوابیه برج رادکان به محمد باقری و اکبر ایرانی قمی
ژوئن 28, 2022

(شماره۶) ایمیل ضمیمه جوابیه مقاله انتقادی برج رادکان به میراث مکتوب و اکبر ایرانی قمی

ایمیل ضمیمه جوابیه مقاله انتقادی برج رادکان

به میراث مکتوب و اکبر ایرانی قمی

ارسال ضمیمه جوابیه شماره ٣ مورخ 16 4 99مقاله انتقادی، به جناب اکبر ایرانی مدیر مسئول محترم فصلنامۀ تاریخ علوم و فناوری دورۀ اسلامی، نشریه میراث علمی اسلام و ایران   Manoochehr از Mon, Jul 6, 2020 at 8:23 AM
  To: akbar_irany@yahoo.com
  Cc: info@mirasmaktoob.ir, miraselmi@mirasmaktoob.ir, miraselmi90@mirasmaktoob.ir
  به نام خداوند جان و خرد  
1399 /4/ 16 تاریخ:
  شماره 3  
پیوست: دارد  
جناب آقاي اکبر ایرانی  
مدیر مسئول محترم فصلنامۀ تاریخ علوم و فناوري دورة اسلامی( نشریه میراث علمی اسلام و ایران)  
با درود فراوان  
احتراما پیرو چاپ ناقص و ناخواناي جوابیه مقاله انتقادي برج رادکان به استحضار می رساند: جوابیه اینجانب پس از حدود یک سال و نیم انتظار، خارج از ضابطه‌هاي قانون مطبوعات به صورت ناقص و ناخوانا در فصلنامه شماره 15 فصلنامه میراث علمی اسلام و ایران چاپ گردیده که به تازگی در خرداد ماه1399 در دسترس پژوهشگران قرار گرفته است و برابر ماده 23 قانون مطبوعات این روش چاپ جوابیه قابل قبول نمی‌باشد. و مجدد درخواست دارم، دوباره برابر این قانون مطبوعات به شرح زیر در نشریه شماره بعدي فصلنامه چاپ گردد و اینجانب مجدانه پیگیر آن هستم.  
ضمیمۀ جوابیه  
عنوان: درخواست مجدد چاپ جوابیه ارسالی مقاله جناب امیر محمد گمینی در اولین شماره نشریه میراث علمی اسلام ایران.
  پیرو درخواستهاي چاپ جوابیه و پیوستهاي آن، ارسالی مورخ 29 11 1397 و ایمیل ارسالی تاریخ 28 9 1398 و ایمیل تاریخ25 12 1398 که پیوستهاي آنها نیز ارسال گردیده است.  
به عرض می رساند:  
.1 چون نام مقاله جناب گمینی در فهرست فصلنامه شماره 7 چاپ گردیده بود لازم بود. برابر آن در فهرست فصلنامه نام و شرح جوابیه) = جوابیه مقاله انتقادي کتاب برج رادکان جناب امیر محمد گمینی به توسط منوچهر آرین(ضیا) پژوهشگر و نویسنده کتاب برج رادکان) هم به چاپ میرسید. که برابر قانون مطبوعات ناقص بوده و در فهرست نشریه 15 چاپ نگردیده است و خوانندگان نشریه آن را در فهرست نمی بینند!
  .2 برابر درخواست تلفنی سردبیر محترم، فایل ورد این جوابیه جهت همکاري پیرو ایمیل تاریخ25 12 1398 به جنابعالی و ایشان ایمیل گردید. اما عکس جوابیه با کیفیتی ناخوانا کمرنگ در صفحه 120 تا اول صفحه 122 در دو صفحه و چند خط با حروفی ریز و ناخوانا و کمرنگ چاپ گردیده است. درصورتیکه مقاله انتقادي جناب گمینی در 6 صفحه چاپ گردیده است! برابر قانون مطبوعات " به شرط آنکه جواب از دو برابر اصل تجاوز نکند " چاپ جوابیه تا 12 صفحه جاي چاپ دارد.
  در حالی که برابر قانون مطبوعات ماده 23 این جوابیه هم باید در فهرست و در همان صفحه و با همان فونت برابر حروف مقاله چاپ شده و تا دو برابر تعداد صفحه مقاله جناب گمینی به صورت خوانا و درشت به همراه کپی پیوست جوابیه ارسالی 29 11 1397  
در کنار آن لازم به چاپ بود تا هر دو در دسترس خوانندگان قرار می گرفت و آن را مقابله مینمودند که انجام نشده است!  
  1. 3. مقاله جناب گمینی به صورت پی دي اف مستقل در فضاي مجازي موجود و قابل جستجوي همۀ کلمه هاي آن می باشد اما اسکن عکس جوابیه ناقص چاپ شده در نشریه شماره 15 میراث علمی اسلام و ایران این امکان را ندارد و برابر آن نمی‌باشد.
 
برابر قانون مطبوعات درخواست چاپ جوابیه را به سبب ناقص و ناخوانا بودن و نیاوردن شرح سرفصل جوابیه در فهرست و چاپ نکردن کپی پیوست شماره بندي خطهاي اصل مقاله انتقادي و پیوست کپی ایمیل ارسالی به ایشان در کنار آن براي مقابله خوانندگان در اولین شماره میراث علمی اسلام و ایران را دارم. لذا برابر قانون مطبوعات درخواست پیگیري جدي از جنابعالی را دارم که اصل جوابیه با حروف و اندازة برابر با درشتی و حروف چاپ شده مقاله جناب گمینی و امکان جستجوي کلیه کلمه هاي آن در پی دي اف به انضمام کپی هاي پیوست آن و شرح سرفصل آن در فهرست اولیه نشریه در اولین شماره فصلنامه میراث علمی اسلام چاپ گردد.  
پیوست:  
فصل ششم / جرایم  
ماده 23 هرگاه در مطبوعات مطالبی مشتمل بر توهین یا افترا، یا خلاف واقع و یا انتقاد نسبت به شخص اعم از حقیقی یا حقوقی مشاهده شود، ذي نفع حق دارد پاسخ آن را ظرف یک ماه، کتباً براي همان نشریه بفرستد و نشریه مزبور موظف است اینگونه توضیحات و پاسخها را در یکی از دو شماره اي که پس از وصول پاسخ منتشر می شود، در همان صفحه و ستون، و با همان حروف که اصل مطلب منتشر شده است، مجانی به چاپ برساند، به شرط آنکه جواب از دو برابر اصل تجاوز نکند و متضمن توهین و افترا به کسی نباشد.
  تبصره 1 اگر نشریه علاوه بر پاسخ مذکور، مطالب یا توضیحات مجددي چاپ کند، حق پاسخگویی مجدد براي معترض باقی است. درج قسمتی از پاسخ به صورتی که آن را ناقص یا نامفهوم سازد و همچنین افزودن مطالبی به آن در حکم عدم درج است ...  
پیوست :کپی ارسال ایمیل 1398 928
  Date: ١٠:١٩ ، پنجشنبه ١٩ دسامبر ٢٠١٩  
Subject : ضمیمه جوابیه مقاله انتقادی برج رادکان در نشریه میراث علمی اسلام و ایران
  To:  
Cc: , ,  
1398 /9/ 28تاریخ:  
شماره : 2 ضمیمة تحویل جوابیه مقاله انتقادی برج رادکان  
پیوست: دارد  
در این ضمیمه کپی جوابیه و پیوستهای آن که تحویل داده شده است؛ به جنابعالی  
و نشریه ایمیل میگردد, miraselmi90@mirasmaktoob.ir. akbar_irany@yahoo.com  
، miraselmi@mirasmaktoob.ir، info@mirasmaktoob.ir و ایمیل-های  
و پیوست :کپی ارسال ایمیل :1398 9 25  
Manoochehr Sun, Mar 15, 2020 at 1:41 PM  
To: akbar_irany@yahoo.com, Mohammad Bagheri  
1398 12 25  
با سپاس:  
منوچهر آرین(ضیاء)  
1399 4 16__  
Translate »