با این استرلاب کار کنید...

برای کار با این استرلاب حتما باید روی سیستم شما نرم افزار فلش پلیر نصب باشددر صورت نصب افزونه فلش پلیر روی مرورگر خود با استفاده از مرورگر اجازه دسترسی به فایل فلش را بدهید.


این استرلاب زمان وتاریخ شما را در هر لحظه نشان میدهد.
اگر آنرا ببینید، ساعت لحظه ی ورود شما و تاریخ روز ایرانی و انیرانی (میلاد مسیح) را به شما نشان میدهد.
در چپ تصویر با کلید اتو آسمان نما و ستارگاناسترلاب و جای خورشید هر یک دقیقه با زمان ساعتی و ساعت شما جابجا میشود. ستارگان در استرلاب برابر حرکت واقعی خودشان در آسمان می چرخند. با چرخش آسمان نما، شاخص محاسبات یا عقربه ساعت استرلاب هم هر یک دقیقه می چرخد .این عقربه، با خط قرمز و دایره ی کوچک قرمز رنگی بخوبی پیدا است.در نگاره ی زیر تاریخ31/10 یا سی و یکم اکتبر یا 10/8 برابر دهم آبان ماه و ساعت 22:58 دیده می شود. اختلاف یک روز در دو تقویم به سبب زمان صفر محاسبه اولیه استرلاب است.


در نگاره ی زیر اولین درجه بندی بیرونی استرلاب زمان ساعتی را نشان می دهد که تا دقت یک دقیقه می باشد. بین هر ساعت که با اعداد قرمز رنگ نشان داده شده، با خطوط آبی کمرنگ به 60 بخش شده است. عقربه قرمز رنگ ساعت استرلاب در این عکس درست روی ساعت 2:35 بعد از ظهر یا 14:35 است که از روی درجه بندی های ساعت خوانده می شود.
دایره زرد رنگ درجه بندی شده دوم استرلاب روزهای ماه ها را نشان می دهد. آغاز هر ماه با خط بلند زرد رنگ و یک نیم دایره زرد زنگ متصل به آن دیده میشود. در این درجه بندی روزهای 1 ماه و روز 15 ماه با رنگ زرد در درجه بندی ها دیده می شود که نماینده همان روز است. اگر از راست به چپ درجه بندی های ماه آبان را بشمریم ، می بینیم که عقربه قرمز رنگ ساعت در روز دهم آبان قرار گرفته است. پس عقربه ساعت هم ساعت را و هم روز تقویمی را نشان می دهد.
درجه بندی بعد استرلاب دایره ی دور استرلاب را به 360 درجه نموده است. هر درجه ی آن 4 دقیقه زمانی ساعت است. در استرلابهای کهن ساعت را از روی این درجه ها می خواندند. اما در این استرلاب برای راحتی کار، درجه بندی اول را برای خواندن ساعت اضافه کرده ام. این درجه در این لحظه از استرلاب برابر 38.75 است اگر آنرا در 4 ضرب کنیم 155 شده و از آن 120 کم میکنیم که برابر 2 ساعت است. باقی مانده 35 می گردد .پس درجه بندی برابر 2:35 ساعت می شود. چسبیده به این دایره زرد رنگ مدرج درجه بندی بُعد را با اعداد آبی رنگ میتوان دید. اعداد 14،15،16،17 آبی رنگ بخوبی پیداست که نماینده همان بُعد ها هستند.
در نگاره ی زیر اولین درجه بندی بیرونی استرلاب زمان ساعتی را نشان می دهد که تا دقت یک دقیقه می باشد. بین هر ساعت که با اعداد قرمز رنگ نشان داده شده، با خطوط آبی کمرنگ به 60 بخش شده است. عقربه قرمز رنگ ساعت استرلاب در این عکس درست روی ساعت 2:35 بعد از ظهر یا 14:35 است که از روی درجه بندی های ساعت خوانده می شود.
دایره زرد رنگ درجه بندی شده دوم استرلاب روزهای ماه ها را نشان می دهد. آغاز هر ماه با خط بلند زرد رنگ و یک نیم دایره زرد زنگ متصل به آن دیده میشود. در این درجه بندی روزهای 1 ماه و روز 15 ماه با رنگ زرد در درجه بندی ها دیده می شود که نماینده همان روز است. اگر از راست به چپ درجه بندی های ماه آبان را بشمریم ، می بینیم که عقربه قرمز رنگ ساعت در روز دهم آبان قرار گرفته است. پس عقربه ساعت هم ساعت را و هم روز تقویمی را نشان می دهد.
درجه بندی بعد استرلاب دایره ی دور استرلاب را به 360 درجه نموده است. هر درجه ی آن 4 دقیقه زمانی ساعت است. در استرلابهای کهن ساعت را از روی این درجه ها می خواندند. اما در این استرلاب برای راحتی کار، درجه بندی اول را برای خواندن ساعت اضافه کرده ام. این درجه در این لحظه از استرلاب برابر 38.75 است اگر آنرا در 4 ضرب کنیم 155 شده و از آن 120 کم میکنیم که برابر 2 ساعت است. باقی مانده 35 می گردد .پس درجه بندی برابر 2:35 ساعت می شود. چسبیده به این دایره زرد رنگ مدرج درجه بندی بُعد را با اعداد آبی رنگ میتوان دید. اعداد 14،15،16،17 آبی رنگ بخوبی پیداست که نماینده همان بُعد ها هستند.
a2
درجه بندی دایرت البروج در این استرلاب با نقطه های قرمز رنگ نشان داده شده است . در کنار هر سی نقطه که نماینده سی درجه از دایرت البروج است نماد برج فلکی مربوط به آن دیده میشود. در این عکس نماد برج کژدم و کمان دیده میشود. آغاز هر برج با دو خط کوچک عمود بر هم زرد رنگ بخوبی پیداست که از اولین نقطه قرمز آغاز شده است. محل برخورد خط قرمز عقربه ساعت با این نقطه ها جای خورشید در آسمان آن لحظه می باشد. اکنون برای خواندن بُعد خورشید در این لحظه می بینیم که عقربه ساعت بین بُعد 14 و 15 است. دقیقه های بُعد را از روی اختلاف درجه های یک دقیقه ای بیرونی ساعت میخوانیم. پیداست که خط شاخص بُعد 14 روبروی ساعت 3 می باشد . از درجه ی ساعت 3 تا عقربه ی ساعت قرمز، دقیقه ها را می خوانیم 25 دقیقه می شود. بنابر این بُعد خورشید برابر 14:25 میگردد.
در این عکس اعداد 40،50،60، 30، سفید رنگ دیده می شود که بر روی دایره های زرد رنگ نوشته شده است این دایره ها ارتفاع را به ما نشان میدهد که برابر زاویه دید ما تا خورشید یا ستاره می باشد. بین دایره های زرد رنگ 40 و 50 سه دایره دیگر دیده می شود. که هریک نماینده دو نیم درجه میباشد . بنابراین درجه بندی ارتفاع در این استرلاب تا دو نیم درجه است .پس 40 ،42.5، 45، 47.5 ، 50 درجه های ارتفاع این قسمت می باشد. از روی مکان خورشید ارتفاع آنرا می خوانیم که نزدیک دایره 27.5 است به خوانیم. بنابراین ارتفاع خورشید با دقت بیشتر در این لحظه 27 است.
در نگاره بعدی افق ناظر با کمانی قرمز رنگ دیده می شود. مکان ناظر هم نشانه گذاری شده است. خطوط محاسبه ارتفاع خورشید و ستارگان آسمان هم نمایش داده شده است. در سمت راست استرلاب بر روی کمان افق شماره ی خطوط سمت با اعداد سفید 60-70-80-90- 100 تا 300 دیده می شود. این اعداد کنار کمانهای سبز رنگ سمت ها نوشته شده است. بین هر دو عدد فوق یک کمان سبز نازکتر دیده میشود که 5 درجه با کمان قبلی خود فاصله دارد پس خطوط محاسبه سمت 5 درجه ای می باشد.از روی محاسبه ی کمانهای سمت، خورشید در سمت 43 بوده و ارتفاع آن هم 27 درجه است. در این استرلاب سمت جنوب 360 و سمت شمال 180 منظور شده است. این استرلاب برای عرض 37 درجه در سال 1382ساخته شده است.
a3
در نگاره ی بعدی محاسبه میل را می بینیم که در درجه بندی خط میل از 0 نا 90 و از 0 تا 23:26:23 – درجه مدرج شده است. میل خورشید در 10 آبان 14 – درجه است بُعد را هم که قبلا پیدا کرده بودیم 14:25 بود. هر ستاره از آسمان نما که بر روی این خط قرار بگیرد بعد و میل آن محاسبه می شود.
a4
در نگاره ی بعدی روش کار با کلید منوال را نشان میدهیم. اگر بر روی این کلید کلیک کنید استرلاب به ساعت 6 روز نوروز می رود. اکنون اگر بر روی (لاک ات کور تایم) کلیک کنیم استرلاب در امروز ما قفل می شود. اگر یکی از درجه ها را مثلا 5 را انتخاب کرده و بر روی کلبد کناری انگل کلیک کنیم آسمان نما ما میتواند با کلیک بر روی دکمه های چپ و راست (نیو انگل و تایم) 5 درج 5 درجه بچرخد. حال اگر بخواهیم ساعات اذان ها را بیابیم آسمان نما را می چرخانیم تا خورشید ما به کمانها بنفش نماز برسد. و بقیه محاسبات را انجام می دهیم. در تغیرات درجه و انگل اعداد مختلفی می بینیم که 0.25 , 0.5 , 1 آن دقت کار چرخش آسمان نما را بالا می برد.
a5

اگر بخواهیم در روزی انتخابی محاسبات را انجام دهیم. نخست بر کلید منوال کلیک کرده و سپس با کلیک بر روی کلید های (نیو انگل و تایم) عقربه ساعت را می چرخانیم تا بر روی روز تقویمی ما قرار بگیرد. سپس بر روی کلید انلاک کلیک کرده عقربه را به آسمان نما قفل می کنیم. و با بهره بری از کلید های (نیو انگل و تایم) به محاسبات آن روز می پردازیم. زمان ساعتی در این استرلاب برای برابری با ساعت رسمی نیاز به تعدیل زمان دارد.

تمرین : ساعات اذان و طلوع و غروب در یکم آذر چند است؟ در این روز دل شیر در چه ساعتی طلوع میکند؟ بعد و میل دل شیر و خورشید در این روز چند است؟

جواب و پرسش های خود را با ایمیل ارسال فرمایید.

این استرلاب در تاریخ 01-07-12773 برابر 01-07-1383 یکم مهر، آغاز شده است که در جدول پیوست زیر در سایت تاریخ نگاری شده است.

جدول زمانی به روزرسانی سایت

طراحی فلش آن به کمک جناب مهندس کیوان کلارستاقی خواهر زاده نازنینم در سال 1383 ساخته شده است.

Translate »