اولین برداشتهای،اول فصلهای(بهار،تابستان،پاییز،زمستان)

 
 

طلوع در زمستان


 
 

 
 

برج رادکان تعیین اول چهار فصل و روزشمار

کانال تلویزیونی خراسان

 
 

برج رادکان، صفاران ،طلوع خورشید در اول زمستان

 
 

 
 

روشنان آسمانی 3

 
 

 
 

 
 

برج رادکان تعیین کننده اول چهار فصل و روزشمار

شبکه چهار صدا و سیما
 
 

برج رادکان شب چله1383، منوچهر آرین، بابک امیر تفرشی

 
 
Translate »