سُدس فخری کوه تبرک
می 31, 2020
استرلاب صفحه ی ۶۵ کتاب رادکان با کیفیت بالا
می 31, 2020

ده آک یا ضحاک در آثار باستانی

ده آک یا ضحاک در نوشته ها و آثار باستانی

ده آک،ده آهرمن،ده زشتی،سه سر، مار دوش،شاهنامه،بابل،آثار باستانی...
 
Translate »