مقاله برج رادکان در ماهنامه دانشمند
می 31, 2020
ده آک یا ضحاک در آثار باستانی
می 31, 2020

سُدس فخری کوه تبرک

سُدس فخری کوه تبرک

سُدس فخری، کوه تبرک،خجندی،بیرونی،شهرری،فخرالدوله،تاریخ یزدگردی،نصف النهار،کوشیارگیلی،فزاری،ارش،نقارخانه،استودان،برزگمهر،رصدخانه مراغه،سمرقند،دهلی،جیپور،جیسینگ،همایش ری.
 
Translate »