مهر پارسه
نوامبر 24, 2020
(شماره۶) ایمیل ضمیمه جوابیه مقاله انتقادی برج رادکان به میراث مکتوب و اکبر ایرانی قمی
ژوئن 28, 2022

گزارش جوابیه مقاله امیرمحمدگمینی

گزارش جوابیه مقاله امیرمحمدگمینی

روش غیر علمی سانسور و مخفی کردن جوابیه و پاسخ به مقاله انتقادی "برج رادکان" و چاپ ناقص و ناخوانای آن در شماره 15"مجله میراث علمی اسلام و ایران" موسسه پژوهشی میراث مکتوب و دست اندر کاران آن:

 1. مقاله‌ای انتقادی و غیر علمی به قلم امیر محمد گمینی به نام برج رادکان در مجله میراث علمی اسلامی ایران شماره ۷ چاپ گردید. و در تاریخ 18/8/1395 برای پاسخ گرفتنِ دلیل اشتباهات و افتراهایی که به این کتاب زده شده بود و نوشته‌هایی آورده شده بود که به هیچ وجه در کتاب وجود نداشت، ایمیل شماره یک به ایشان ارسال شد.<ببینید لینک شماره ۱> و همچنین درخواستِ اثبات علمی ادعاهایی غیر تخصصی که نموده شده بود را با اثبات آن خواستار شدم، اما هیچگونه پاسخی داده نشد.
 2. پس از پیگیری های تلفنی مکرر با محمد باقری سردبیر مجله برای درخواست چاپ پاسخ جوابیه به این مقاله انتقادی غیر علمی، ایشان هم پاسخی ندادند!؟
 3. در تاریخ 29/11/1397 در جلسه دفتر اکبر ایرانی قمی مدیر مسئول میراث مکتوب، برابر قانون مطبوعات و ماده ۲۳ آن، متنِ پاسخ جوابیه به مقاله انتقادی با درخواست چاپ آن تحویل و رسید دریافت گردید. ایشان پس از بررسی، قول چاپ آن جوابیه را در نخستین "مجله میراث علمی اسلام و ایران" شماره ۱۴ دادند. < ببینید لینک شماره 2 > و < لینک شماره 3 متن ورد جوابیه مقاله انتقادی برج رادکان را > که تحویل داده شده است.
 4. اما بدون توجه به قول داده شدهِ‌ی اکبر ایرانی قمی، جوابیه در "مجله میراث علمی اسلام و ایران "شماره ۱۴ چاپ نگردید؟! با پیگیری های مکرر تلفنی و حضوری دوباره ایمیل شماره ۲ تاریخ 28/9/1398 ارسال گردید.<ببینید لینک شماره 4 > و در آن ایمیل، چاپ جوابیه به روش علمی و برابر ماده 23 قانون مطبوعات، و در شماره ۱۵ مجله درخواست شد.
 5. در تاریخ 25/12/1398 پیرو درخواست شفاهی تلفنی محمد باقری سردبیر مجله، برای چاپ جوابیه، فایل ورد جوابیه را به میراث مکتوب و اکبر ایرانی قمی و سردبیر با ایمیل ارسال نمودم که همچنان بنا به درخواستهای مکرر قبلی، جوابیه به روش علمی و برابر ماده ۲۳ قانون مطبوعات چاپ گردد. <ببینید لینک شماره 5>
 6. اما بدون احترام به روش علمی و عدم رعایت قانون مطبوعات، عامداً عکس آن جوابیه به صورت ناقص و ناخوانا و بسیار ریز و عدم امکان جستجو حروف آن در اینترنت و عدم آوردن نام جوابیه در فهرست مجله در دو رویه و یک چهارم چاپ گردیده و آمده است؟! که عامداً بدون اعلام آن در فهرست مجله میباشد؟! و جوابیه را در داخل بخش "معرفی کتاب" و به نامِ "یک کتاب دیگر در مورد تردستی های ریاضی" رویه 114 "مجله میراث علمی اسلام و ایران " شماره 15 و از رویه 120 به بعد چاپ و مخفی کرده‌اند؟! <ببینید لینک شماره 6 > در صورت که به روش علمی، و برابر ماده 23 قانون مطبوعات جوابیه باید با همان اندازه فونت و حروف مقاله انتقادی و در شش رویه در مجله چاپ میگردید. اما این روش ناشایست دست اندرکاران مجله عمدی بوده است که خوانندگان مجله در خواندن آن دچار مشکل شوند. و نام آنرا در فهرست نبینند. و امکان جستجو در فضای مجازی برابر مقاله انتقادی میسر نگردد. پیداست که عامداً در چاپ ناقص آن جوابیه هدف مخفی کردن و سانسور کردن آن جوابیه بدون ذکر نام آن در فهرست و در دست قرار نگرفتن آن و کم رنگ شدن آن برای پژوهشگران بوده است. بنابراین متن جوابیه اهمیت زیادی در رد مقاله انتقادی برج رادکان داشته است و جوابیه موثری میباشد و پاسخی برای آن نداشته‌اند. و این روش چاپ، خود تاییدی و دلیل بر علمی نبودن و سرسری بودن مقاله انتقادی امیر محمد گمینی و عدم توانایی پاسخگویی به موارد ذکر شده در جوابیه بوده است. و کاری نا درست، ناشایست و بدون انصاف علمی و حمایتِ غیر علمی یکطرفه از امیر محمد گمینی نویسنده مقاله انتقادی می‌باشد.
 7. در تاریخ 16/4/1399 ایمیل شماره ۳ جهت اعتراض و رعایت نکردن روش علمی و اجرا نکردن ماده ۲۳ قانون مطبوعات برای چاپ دوباره جوابیه، در شش رویه و ذکر نام آن در فهرست مجله به "موسسه پژوهشی میراث مکتوب" و مدیر مسئول آن اکبر ایرانی قمی و دست اندرکاران آن ارسال گردید<ببینید لینک شماره 6 >. که جوابیه دوباره به روش علمی و قانونی چاپ گردد. اما جوابیه تاکنون به روش درست و شایسته و روش علمی قانونی آن چاپ نگردید است؟!<ببینید لینک شماره 7 و 8>
 8. نامهای مسئولین و دست اندر کارانِ فصلنامۀ تاریخ علوم و فناوری دورۀ اسلامی سال هشتم ، شماره اول، بهار و تابستان 1398، شماره پیاپی 15 (مجله میراث علمی اسلام و ایران) در این روش غیر علمی در رویه دوم و برگ یک پس از جلد آن مجله آورده شده است:

شماره استاندارد بین‌المللی: 3669-2322

صاحب امتیاز موسسه پژوهشی میراث مکتوب

مدیر مسئول اکبر ایرانی‌

سر دبیر محمد باقری

مدیر داخلی زینب کریمیان

ویراستار پویان رضوانی

مدیر فنی حسین شاملو فرد

همکاران علمی حسن امینی، پویان رضوانی، حنیف قلندری، امیر محمد گمینی، شمامه محمدی فر، یونس مهدوی، سجاد نیک فهم خوب روان.

 1. آدرس مقاله "یک کتاب دیگر در مورد تردستی های ریاضی" رویه 114 که مقاله پاسخ و جوابیه را در ادامه و درون آن از رویه 120 و در دو صفحه و اندکی بصورت عکس و ریز و ناشایست و غیر علمی و مخفی نموده‌اند؟! در صورتی که باید مجزا و در شش صفحه و با فونت مجله چاپ می گردید. <لینک شماره 6> در زیر: http://www.mirasmaktoob.ir/fa/system/files/miras_news_docs/Miras%20Elmi%2015-pages-114-122-ketabe%20tardasti.pdf
 2. همچنین پادکستِ چکیده بررسی پاسخ و جوابیه مقاله انتقادی امیر محمد گمینی برج رادکان که در 1/3/1401 در رادیو جوان اجرا گردیده است را به ضمیمه می‌توانید گوش فرا دهید. <ببینید لینک شماره 7 > را در زیر:

https://youtu.be/mPBRwcWnmIk

https://aparat.com/v/d9JM5

 1. پادکست خوانش جوابیه و پاسخ به مقاله انتقادی به قلم امیر محمد گمینی و سردبیری محمد باقری به نام " برج رادکان" و درخواست چاپ مجدد آن به سبب روشی عمدی، غیر علمی، غیر قانونی و سانسور و مخفی کردن چاپ ناقص آن ...را هم میتوانید در لینکهای زیر گوش فرا دهید. <ببینید لینک شماره 8 > را در زیر: پادکست خوانش جوابیه چاپ شده ناقص در میراث علمی اسلام و ایران شماره ۱۵ : برج رادکان https://youtu.be/hvl97SpFEPg و https://aparat.com/v/eEqzg
Translate »