(شماره۳) نوشته ورد جوابیه مقاله انتقادی امیر محمد گمینی
ژوئن 28, 2022
(شماره۱) ایمیل مورخ۸ ۱۱ ۹۵ به امیر محمد گمینی
ژوئن 28, 2022

(شماره۲)ارسال نامه مورخ ۲۹ ۱۱ ۹۷ به اکبر ایرانی قمی

ارسال نامه مورخ ۲۹ ۱۱ ۹۷ به اکبر ایرانی قمی

ارسال نامه مورخ 29 11 97 به اکبر ایرانی قمی
بنام خداوند جان و خرد
به: مدیر مسئول محترم فصلنامۀ تاریخ علوم و فناوری دورۀ اسلامی جناب اکبر ایرانی مورخ: 29-11-1397
عنوان: جوابیه به مقالۀ چاپ شده در فصلنامۀ تاریخ علوم و فناوری دورۀ اسلامی سال چهارم، شماره اول، بهار و تابستان 1394، شماره پیاپی 7 (نشریه میراث علمی اسلام و ایران) در برگ 147-143 با عنوان "برج رادکان" به قلم امیر محمد گمینی و باز نشر اختصاصی آن در اینترنت و فضای مجازی
برابر قانون مطبوعات فصل ششم جرایم:
« ماده 23- هرگاه در مطبوعات مطالبی مشتمل بر توهین یا افترا، یا خلاف واقع و یا انتقاد نسبت به شخص (اعم از حقیقی یا حقوقی) مشاهده شود، ذی­نفع حق دارد پاسخ آن را ظرف یک ماه، کتباً برای همان نشریه بفرستد و نشریه مزبور موظف است اینگونه توضیحات و پاسخها را در یکی از دو شماره­ای که پس از وصول پاسخ منتشر می­شود، در همان صفحه و ستون، و با همان حروف که اصل مطلب منتشر شده است، مجانی به چاپ برساند، به شرط آنکه جواب از دو برابر اصل تجاوز نکند و متضمن توهین و افترا به کسی نباشد...»
با توجه به ایرادات وارده بر مقالۀ امیر محمد گمینی و انتشار یافتن آن در فصلنامۀ تاریخ علوم و فناوری دورۀ اسلامی و باز نشر آن در اینترنت و فضای مجازی خواهشمند است اقدامات مقتضی جهت چاپ جوابیه در اولین فرصت در فصلنامه انجام گردد.
پیوستها:
جوابیه جهت چاپ در فصلنامه تاریخ علوم و فناوری دورۀ اسلامی در سه برگ پیوست می­باشد.
کپی ایمیل در یک صفحه، کپی اصل مقالۀ جناب امیر محمد گمینی در شش صفحه و یک جلد کتاب برج رادکان جهت اطلاع پیوست می­باشد.
منوچهر آرین(ضیاء)
Translate »