(شماره۵) ایمیل ارسال فایل ورد جوابیه برج رادکان به محمد باقری و اکبر ایرانی قمی
ژوئن 28, 2022
(شماره۳) نوشته ورد جوابیه مقاله انتقادی امیر محمد گمینی
ژوئن 28, 2022

(شماره۴) ایمیل چاپ جوابیه برابر قانون مطبوعات به میراث مکتوب و اکبر ایرانی قمی

ایمیل چاپ جوابیه برابر قانون مطبوعات

به میراث مکتوب و اکبر ایرانی قمی

ضمیمه جوابیه مقاله انتقادی برج رادکان در نشریه میراث علمی اسلام و ایران
پیام ۱
Manoochehr از پنجشنبه ۱۹ دسامبر ۲۰۱۹ در ۱۰:۱۹
به : akbar_irany@yahoo.com
رونوشت : info@mirasmaktoob.ir، miraselmi@mirasmaktoob.ir، miraselmi90@mirasmaktoob.ir
1398 /9/ 28تاریخ:
شماره : 2 ضمیمة تحویل جوابیه مقاله انتقادی برج رادکان
پیوست: دارد
بنام خداوند جان و خرد
مدیر مسئول محترم فصلنامۀ تاریخ علوم و فناوری دورۀ اسلامی( نشریه میراث علمی اسلام و ایران)
جناب اکبر ایرانی
با درود فراوان
احتراماً برابر قانون مطبوعات فصل ششم جرایم:
ماده 23 - هرگاه در مطبوعات مطالبی مشتمل بر توهین یا افترا، یا خلاف واقع و یا انتقاد نسبت به شخص )اعم از حقیقی یا حقوقی (مشاهده شود، ذی نفع حق دارد پاسخ آن را ظرف یک ماه، کتباً برای همان نشریه بفرستد و نشریه مزبور موظف است اینگونه توضیحات و پاسخها را در یکی از دو شماره ای که پس از وصول پاسخ منتشر میشود، در همان صفحه و ستون، و با همان حروف که اصل مطلب منتشر شده است، مجانی به چاپ برساند، به شرط آنکه جواب از دو برابر اصل تجاوز نکند و متضمن توهین و افترا به کسی نباشد...
با توجه به تحویل جوابیه مقاله انتقادی جناب امیر محمد گمینی )شامل توهین و افترا، چاپ شده در نشریه شماره 7 و فضای مجازی )
در تاریخ 1397 /11 / 29 به آن رسانه محترم و عدم چاپ آن در اولین نوبت انتشار درخواست رسیدگی جدی برای چاپ جوابیه را دارم.
لازم به یادآوری است پیرو جلسه حضوری و گفتگوی تلفنی با جنابعالی قول چاپ جوابیه در اولین انتشارِ "نشریه میراث علمی اسلام و ایران" داده شد. اما پس از انتشار شماره بعدی )شماره پیاپی:( 14 که در پایان مهر ماه 1398 منتشر گردید. جوابیه چاپ نشده بود! پیروی تلفن به دفتر جنابعالی در تاریخ دوشنبه مورخ 14 آبان ساعت 14:15 برای پرسش در باره چاپ نشدن جوابیه در اولین نشریه چاپ شده مطابق قول داده شده، آن تلفن به جناب محمد باقری سر دبیر فصلنامه ارجاع گردید. پس از مذاکره با ایشان و تلفن مستقیم به موبایل ایشان در مورخ 15 آبان ساعت 17:06 و قول شفاهی ایشان بنا شد که برابر اصل دریافت جوابیه تحویل شده و قانون مطبوعات، جوابیه تحویلی در شماره بعدی "نشریه میراث علمی اسلام و ایران، شماره پیاپی " 15 عیناً چاپ گردد، از جنابعالی درخواست پیگیری جدی چاپ جوابیه را در همین شماره دارم.
نشانی مجله: تهران خیابان انقلاب اسلامی بین خیابان دانشگاه و ابوریحان ساختمان فروردین شماره 1182 طبقه چهارم شماره 16
تلفن 66490612
در این ضمیمه کپیهای جوابیه و پیوستهای آن که تحویل داده شده است؛ به جنابعالی akbar_irany@yahoo.com
و ایمیل info@mirasmaktoob.ir ،miraselmi@mirasmaktoob.ir ، miraselmi90@mirasmaktoob.irو نشریه ایمیل میگردد
پیوست:
  • کپی جوابیه تحویل داده شده جهت چاپ در فصلنامه نشریه میراث علمی اسلام و ایران در سه صفحه
  • کپی پیوستهای آن جوابیه: ایمیل ارسالی به جناب گمینی در یک صفحه،
  • کپی اصل مقالۀ جناب امیر محمد گمینی چاپ شده در میراث علمی اسلام و ایران در شش صفحه
منوچهر آرین (ضیاء)

ایمیل مورخ۸ ۱۱ ۹۵ به امیر محمد گمینی

Translate »