نوامبر 24, 2020

مهر پارسه

جولای 28, 2020

Radkan Tower book

جولای 18, 2020

هیچ برجی به برج رادکان نمی رسد

جولای 18, 2020

درباره من

جولای 10, 2020

Who Burned books and killed scientists ?

جولای 7, 2020

تصاویری از ایران کهن

ژوئن 22, 2020

دوازده برج فلکی

ژوئن 20, 2020

با این استرلاب کار کنید

ژوئن 17, 2020

همایش ها

ژوئن 17, 2020

شاپور ساسانی

ژوئن 17, 2020

حفاظت شده: تخت جمشید (نمایش با رمز از طریق ارسال درخواست با ایمیل)

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.
ژوئن 17, 2020

حفاظت شده: تخت جمشید (نمایش با رمز از طریق ارسال درخواست با ایمیل)

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.
ژوئن 17, 2020

حفاظت شده: تخت جمشید (نمایش با رمز از طریق ارسال درخواست با ایمیل)

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.
ژوئن 17, 2020

حفاظت شده: تخت جمشید (نمایش با رمز از طریق ارسال درخواست با ایمیل)

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.
ژوئن 17, 2020

ببینید پدر بزرگهای جهانیان را

ژوئن 15, 2020

استرلاب کروی کاغذی بسازید

ژوئن 15, 2020

جام جمشیىد و چگونه بسازیم

ژوئن 15, 2020

استرلاب

ژوئن 15, 2020

stars map

ژوئن 15, 2020

my starfinder

ژوئن 15, 2020

starfinder

ژوئن 15, 2020

ostorlab

ژوئن 15, 2020

جام جمشید، جام گیتی نما

ژوئن 15, 2020

حفاظت شده: زمان گنگ دژ

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.
ژوئن 15, 2020

حفاظت شده: گنگ دژ یا گرینویچ ؟!

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.
ژوئن 9, 2020

سـیا و ش پـــا ک۸

ژوئن 9, 2020

سـیا و ش پـــا ک۷

ژوئن 9, 2020

سـیا و ش پـــا ک۶

ژوئن 9, 2020

سـیا و ش پـــا ک۵

ژوئن 9, 2020

سـیا و ش پـــا ک۴

ژوئن 9, 2020

سـیا و ش پـــا ک۳

ژوئن 9, 2020

سـیا و ش پـــا ک۲

ژوئن 2, 2020

سـیا و ش پـــا ک

ژوئن 2, 2020

پند بزرگان

ژوئن 2, 2020

چرا نام خوزستان در روزگاری”عیلام”بوده؟

ژوئن 2, 2020

مبانی تمدن یونان؟

ژوئن 2, 2020

استوره های ریاضی و نجوم ؟!

ژوئن 2, 2020

کتاب سوزان – دانشمند کُشان

ژوئن 2, 2020

خجندی سُدس فخری

ژوئن 2, 2020

حفاظت شده: تشت بر سر منار (نمایش با رمز از طریق ارسال درخواست با ایمیل)

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.
Translate »